Попечительский совет

Попечительский совет школы

Склад апякунскага савета школы

ДУА «Аснежыцкая сярэдняя школа» Пінскага раёна

 

№ п/п

Прозвішча, імя і імя па бацьку

Пасада

1

Якубец Валянціна Уладзіміраўна

старшыня савета

2

Шпакоўская Вольга Андрэеўна

сакратар

3

Кірылка Валерый Аляксандравіч

член савета

4

Якубец Валерый Паўлавіч

член савета

5

Кулішэвіч Валерый Антонавіч

член савета

6

Хлебус Ганна Іванаўна

член савета

7

Татарэвіч Наталля Пятроўна

член савета

8

Капцілава Ганна Аляксандраўна

член савета

9

Казадой Людміла Мікалаеўна

член савета

10

Залеская Жанна Рышардаўна

член савета

11

Канапацкая Алена Васільеўна

член савета

12

Багнавец Галіна Міхайлаўна

член савета

13

Касцючэнка Алена Пятроўна

член савета

 

План работы попечительского совета

План работы апякунскага савета

 ДУА «Аснежыцкая сярэдняя школа» Пінскага раёна

на 2021/2022 навучальны год

1

Справаздача апякунскага савета за 2020/2021 навучальны год. Аб арганізацыі і правядзенні сацыяльна-культурных

мерапрыемстваў ўстановы адукацыі ў 2021/2022 годзе, акцый па збору другаснай сыравіны, рэалізацыі мерапрыемстваў па добраўпарадкаванню тэрыторыі школы. Садзеянне ў арганізацыі і правядзенні Дня настаўніка, Дня маці, Дня сталага чалавека.

 

 

мерапрыемстваў ўстановы адукацыі ў 2021/2022 годзе, акцый па зборы другаснай сыравіны, рэалізацыі мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні тэрыторыі школы.

Садзеянне ў арганізацыі і правядзенні Дня настаўніка, Дня маці, Дня сталага чалавека.

Зацвярджэнне плана работы апякунскага савета на 2021/2022 навучальны год.

Аб арганізацыі і правядзенні сацыяльна-культурных мерапрыемстваў ўстановы адукацыі ў 2021/2022 годзе, акцый па зборы другаснай сыравіны, рэалізацыі мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні тэрыторыі школы.

Садзеянне ў арганізацыі і правядзенні Дня настаўніка, Дня маці, Дня сталага чалавека.

кастрычнік

адміністрацыя

2

Садзеянне ў арганізацыі і падрыхтоўцы да конкурсу даследчых работ.

Аб заахвочванні навучэнцаў- пераможцаў раённых конкурсаў і другога тура рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах.

Арганізацыя экскурсійнай дзейнасці вучняў на канікулах.

 

лістапад

Шпакоўская В.А.,

Татарэвіч Н.П.,

намеснікі дырэктара

3

Удзел ў правядзенні навагодніх мерапрыемстваў.

Планаванне мерапрыемстваў па падрыхтоўцы школы да новага 2022/2023 навучальнага года: аснашчанасць кабінетаў, харчблока, спартзалы, рамонтныя работы.

снежань

дырэктар Хлебус Г.І., старшыня Якубец В.У.

4

Удзел ў добраўпарадкаванні тэрыторыі: афармленне малых архітэктурных формаў, кветнікаў. Набыццё расады для афармлення прышкольнай тэрыторыі.

красавік

дырэктар Хлебус Г.І.

5

Удзел у мерапрыемствах па заканчэнні навучальнага года: апошні званок, настаўніцка-бацькоўскі форум “Ад паспяховага супрацоўніцтва – да паспяховасці вучня”.

май

Шпакоўская В.А.,

 намеснік дырэктара

5

Удзел у мерапрыемствах па заканчэнні навучальнага года: апошні званок, настаўніцка-бацькоўскі форум “Ад паспяховага супрацоўніцтва – да паспяховасці вучня”.

 

 

6

Садзеянне ў арганізацыі летняга аздараўлення навучэнцаў на базе школьнага лагера.

Падрыхтоўка школы да новага 2022/2023 навучальнага года: аказанне дапамогі ў правядзенні бягучага рамонту.

чэрвень

дырэктар Хлебус Г.І.

 

Фінансавая справаздача апякунскага і бацькоўскага саветаў школы

Фінансавая справаздача апякунскага і бацькоўскага  саветаў школы за 2020/2021 навучальны год

ПРЫХОД

-адукацыйныя паслугі

-папячыцельскі савет

-макулатура

верасень

кастрычнік

лістапад

снежань

студзень

люты

сакавік

красавік

май

чэрвень

ліпень

жнівень

 

 

391,62

717,95

180,26

47,97

541,72

58,51

32,50

 

377,24

2687,81

31,82

268,21

700,14

40,08

148,72

1741,39

 

 

 

 

РАСХОД

 

 

Гаспадарчыя і будаўнічыя матэрыялы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141,57

 

245,52

275,89

 Замена акна ў

актавай зале

200,00

560,00

 

670,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Набыццё стэндаў

 

560,00

кабінет матэматыкі

 

475,00

кабінет геаграфіі

 

567,00

кабінет гісторыі

 

456, 00

класныя вугалкі

 

 

 

 

Замена леноліума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1751,00

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете учреждения образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ О «Оснежицкая средняя школа» Пинского района                      А.И.Хлебус

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о попечительском совете ГУ О «Оснежицкая средняя школа»

Пинского района

 1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности попечительского совета учреждения образования (далее - попечительский совет).
 2. Попечительский совет является органом самоуправления учреждения образования и создается с целью оказания содействия в обеспечении его деятельности и развития.
 3. Решение о создании попечительского совета принимается инициативной группой, в состав которой могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.
 4. Попечительский совет организует свою работу в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, иными актами законодательства, уставом учреждения образования.
 5. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию планов своей деятельности в интересах учреждения образования.
 6. Попечительский совет взаимодействует с руководителем учреждения образования и другими органами самоуправления учреждения образования по вопросам функционирования и развития учреждения образования. Представитель попечительского совета может участвовать в работе других органов самоуправления.
 7. Решения попечительского совета носят консультативный и рекомендательный характер.
 8. Выполнение членами попечительского совета своих функций осуществляется исключительно на безвозмездной основе.
 9. Деятельность попечительского совета может быть прекращена по инициативе и (или) решению общего собрания попечительского совета.
 10. Задачами деятельности попечительского совета являются:
  • содействие учреждению образования в развитии материально- технической базы, обеспечении качества образования;
 • разработка и реализация планов своей деятельности в интересах учреждения образования;
 • содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения образования;
 • определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств попечительского совета, в том числе на:
 • укрепление материально-технической базы;
 • совершенствование организации питания обучающихся;
 • проведение спортивно-массовых,                     физкультурно- оздоровительных, социально-культурных, образовательных мероприятий;
 • иные цели, не запрещенные законодательством;
 • содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в сфере образования;
 • целевое использование средств попечительского совета.
 1. Попечительский совет действует на основе принципов:
  • добровольности членства;
  • равноправия членов попечительского совета;
  • коллегиальности руководства;
  • гласности принимаемых решений.
 2. В состав попечительского совета могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.
 3. Решение о включении в состав попечительского совета принимается общим собранием попечительского совета.
 4. Член попечительского совета имеет право:
  • вносить предложения по всем направлениям деятельности попечительского совета на собраниях попечительского совета;
  • получать информацию, имеющуюся в распоряжении попечительского совета;
  • участвовать во всех мероприятиях, проводимых попечительским советом.
 5. Член попечительского совета обязан:
  • выполнять требования настоящего Положения;
  • соблюдать положения устава учреждения образования;
  • принимать активное участие в деятельности попечительского совета, предусмотренной настоящим Положением;
  • исполнять решения попечительского совета.
 6. Членство в попечительском совете прекращается:

         16.1. по заявлению члена попечительского совета, которое он представляет общему собранию;

          16.2. по решению общего собрания в связи с исключением из попечительского совета.

 1. При выходе или исключении из членов попечительского совета добровольные взносы не возвращаются.
 2. Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание. Возглавляет общее собрание попечительского совета председатель попечительского совета, избираемый на 3 года.

Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

По инициативе одной трети членов попечительского совета может быть созвано внеочередное общее собрание.

 1. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более половины членов попечительского совета.

Решения принимаются простым большинством присутствующих членов попечительского совета.

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания, принимаются квалифицированным большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих членов попечительского совета.

Решения общего собрания попечительского совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

 1. Председатель попечительского совета в соответствии со своей компетенцией:
  • руководит деятельностью попечительского совета;
  • председательствует на общих собраниях попечительского совета;
  • обеспечивает выполнение решений общего собрания попечительского совета;
  • представляет попечительский совет во всех взаимоотношениях с государственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по всем вопросам, относящимся к компетенции попечительского совета;
  • решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания.
 2. К компетенции общего собрания попечительского совета относятся:
  • принятие решения о членстве в попечительском совете;
  • избрание председателя попечительского совета и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
 • определение приоритетов деятельности попечительского совета и принятие решения о совершенствовании ее, изменении структуры и упразднении попечительского совета;
 • разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов деятельности попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;
 • определение порядка формирования и использования финансовых средств и другого имущества, находящегося в распоряжении попечительского совета;
 • ведение учета поступления и расходования средств попечительского совета и подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решением общего собрания;
 • рассмотрение и утверждение ежегодного отчета попечительского совета о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств.
 1. К компетенции членов и (или) инициативных групп попечительского совета относятся:
  • подготовка предложений по совершенствованию деятельности учреждения образования;
  • выполнение принятых решений с учетом предложений и замечаний членов попечительского совета;
  • формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании попечительского совета, ежегодного отчета о результатах деятельности попечительского совета;
  • взаимодействие с заинтересованными по достижению целей, предусмотренных уставом учреждения образования;
  • рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение общего собрания попечительского совета.
 2. Секретарь попечительского совета:
  • осуществляет организационную работу по подготовке общих собраний попечительского совета;
  • организует ведение и хранение протоколов общих собраний попечительского совета.
 3. Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных взносов и иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования, и используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета.